slow transfer TO OMV, good speed FROM OMV

    • OMV 2.x