LUKS encryption only SHA1 ?

    • OMV 3.x
    • Resolved