Missing documentation, add disk to RADI6

    • OMV 4.x