[SOLVED] Change MySQL database location OpenMediaVault 2.1

    • OMV 2.x
    • Resolved