[RESOLVED] omv-mkconf nsswitch error

    • OMV 2.x