OMV doesn't resolve names

    • OMV 2.x
    • Resolved