Power off OMV host without shutdowning UPS

    • OMV 4.x
    • Resolved